Rapport Annuel/ Jaarverslag

Stacks Image 174
NL: Het jaar Verslag van 2012
De grootste drempel voor mensen om aan sport te doen, is de kost die dit met zich mee brengt. Al jaren probeert Fire Gym haar prijzen zo laag mogelijk te houden. Ook bieden we de mogelijkheid aan om per maand een abonnement te nemen en vragen we slechts een kleine bijdrage voor de inschrijving. Dit staat in groot contrast met andere sportcentra waarbij voor de inschrijving grote bedragen gevraagd worden of men verplicht is om een jaarabonnement te nemen, dit heeft als doel de drempel voor bepaalde sociale groepen zo hoog mogelijk te maken.
Het gevolg van ons beleid is een groot verloop en veel meer administratief werk. Net als in 2011 werd in …..
Link naar de rest van het artikel

FR: Le Rapport Anuelle de 2012
Doits encore être traduits. Désoler.
Stacks Image 171
NL: Het jaar Verslag van 2011
Vzw Fire Gym heeft heeft als hoofddoelstelling de emancipatie van achtergestelde groepen, met de nadruk op jongeren. Fire Gym gebruikt sport als doelstelling (om de conditie te verbeteren, om gezonder door het leven te gaan, ...) maar ook als middel om individueel en maatschappelijk te werken met doelgroepen. We willen de jongeren kansen en middelen geven, maar willen ook problemen in kaart brengen en samen met de jongeren oplossingen zoeken die we dan kunnen aanreiken aan de overheid.
Fire Gym denkt dat sport een ideaal middel is om te werken aan emancipatie. We willen dit doen op 2 niveau’s: - ten eerste op verschillende manieren een laagdrempelig sportaanbod aanbieden. - Ten tweede via vorming en opleiding.
Link naar de rest van het artikel


FR: Le rapport Anuelle de 2011

L’asbl Fire Gym s’est fixé comme principal objectif l’émancipation de groupes défavorisés, surtout si ceux-ci sont composés de jeunes. Le sport est pour Fire Gym un but en soi (améliorer sa condition physique, vivre plus sainement, ...) mais aussi une façon de travailler individuellement et socialement avec des ‘groupes-cibles’. Nous voulons non seulement offrir aux jeunes des possibilités et des moyens mais aussi faire avec eux le tour d’horizon des problèmes et chercher ensemble des solutions pouvant ensuite être présentées aux autorités.
Fire Gym croit que le sport est un moyen idéal d’émanciper les gens. Nous voulons nous y prendre à deux niveaux: - primo, en proposant de manière variée une panoplie de sports accessible, - et secundo, via une formation et un entraînement.
Lien vers le rest de l'article

Soutenu par / ondersteund door:
image003imagesPasted Graphicimage002Pasted Graphic